Může od pionýra vzejít něco dobrého?

4. května 2023

(ČB 4/2023) Autor těchto řádků seděl tehdy ve Stuttgartu s otevřenými ústy. Bylo to na Kirchentagu v roce 2015, při představení misijního hnutí Fresh Expression of Church ve Velké Británii. Tamější anglikánská církev díky němu poprvé po dlouhé době zaznamenala nárůst účastníků svých aktivit. 

Může od pionýra vzejít něco dobrého?
4. května 2023 - Může od pionýra vzejít něco dobrého?

Jak je možné, že biskupové historické a tradiční církve tento misijně evangelizační projekt podporují? Jak to dělají, že dokážou oslovit průměrného Angličana, který je podle dostupných údajů stejně sekularizovaný jako průměrný Čech? 

V dalších letech se ukázalo, že nám ještě bližší a dlouhodobě spřátelená Nizozemská protestantská církev tento koncept převzala. Aplikuje jej pro svou zemi a pro své sbory pod názvem Pioneering podle původního významu tohoto slova „být průkopník, hledat nové cesty“. 

Cesta do Nizozemí

Proto se jednou z priorit (staro)nového evangelizačního a misijního odboru ve funkčním období 2021–2027 stala návštěva Nizozemí. Výjezd, který díky svým kontaktům připravil dřívější student misiologie v Nizozemí Jonáš Zejfart, se uskutečnil za účasti dvou členů synodní rady a pěti členů odboru v únoru tohoto roku. Naše očekávání, že bychom právě v Nizozemí mohli najít podněty pro naši praxi misie a evangelizace, bylo vrchovatě naplněno.

IMG_2468

Revitalizace sborů… 

Nejlepším misijním nástrojem je v dlouhodobém horizontu živý a otevřený farní sbor. V ideálním případě připravuje živé a zajímavé bohoslužby a mnoho dalšího. U lidí zvenčí to probouzí přirozený zájem, takže se po našem pozvání začínají zajímat o náš životní styl i přesvědčení. V dalším kroku se někteří z nich k nám na cestu víry přidávají. 

První směr činnosti misijně evangelizačního odboru proto vede tudy: Zprostředkovává sborům zajímavé hosty, přednášky a materiály s tématikou obnovy sborů se zvláštním zaměřením na misijní a evangelizační otevřenost. 

Tento ideální stav ovšem často sledujeme jen s odstupem, menším či větším. Důvodů je více, např. to, že v české společnosti vládne – ne naší vinou – hluboká nedůvěra ke všemu institucionálnímu, v oblasti náboženství a spirituality zvlášť. 

…a nové komunity

Koncept Fresh Expression of Church a Pioneeringu proto přidává k základní síti sborů ještě druhý model: pestrobarevný a riskantní, vhodný spíše pro městské a velkoměstské prostředí.

Jde o koncept misijních a evangelizačních komunit, které se vědomě vzdávají obvyklého pojetí sboru s jeho kompletní strukturou: kostelní či farní budova, farář v tradiční roli, velké staršovstvo, závazné členství v církevní instituci, bohoslužby v klasickém nedělním termínu… Namísto toho přicházejí s nízkoprahovými komunitními aktivitami. 

Hlavním záměrem je předem odstranit co nejvíce bariér, které průměrnému sekulárnímu vrstevníku brání přiblížit se přímo k Ježíši, Bibli, k živému křesťanskému společenství. 

IMG_2452

Konkrétní příklady

Jakou konkrétní činnost a jaké komunity naši nizozemští přátelé vytvářejí a nabízejí? Některá z níže uvedených společenství jsme mohli při naší návštěvě poznat osobně, o dalších nám vyprávěli: 

 • rodinná, mateřská a komunitní centra,
 • komunity s klášterními prvky pro dlouhodobé i krátkodobé pobyty,
 • podpůrné skupiny na pomezí pastorace a terapie,
 • křesťanské komunity pro migranty,
 •  nově založené sbory; na předměstí Assenu jsme navštívili takový, jehož základním misijním konceptem je otevřenost a pohostinnost, vyjadřovaná velmi prakticky stálým konáním Alfa kurzů a setkáváním menších skupinek po domácnostech.
 •  křesťanské putování a poutnictví,
 •  a mnohé další; např. křesťanské spirituální centrum s masážemi a aromaterapiemi podle receptů z knihy Exodus. Věci, které dnes poptává především náboženská „ezo“ scéna, se nabízí v křesťanské variantě. 

Jinak řečeno: To, co některé naše sbory už provozují spíše jako zajímavou kuriozitu (hospodské a kavárenské bohoslužby, poutní aktivity, nové nízkoprahové komunity v centru Prahy nebo v průmyslové Karviné…), povýšili v Anglii a v Nizozemí na model, který je církví plně uznán a podporován. 

Zásady nových komunit

Nizozemská církev otevře a podpoří novou misijní komunitu, pokud je splněno několik základních podmínek:

 •  Najde se nejméně tříčlenný tým, který přijde s nápadem na novou kontaktní aktivitu a je ochoten se jí dlouhodobě věnovat (obvykle 5–10 let). Aktivita musí obsahovat prvek sdílení víry. Vyžadován je rovněž potenciál vytvořit v dlouhodobém horizontu samostatné společenství.
 •  Tento tým se propojí s již existujícím sborem, který se za něj může zaručit a dlouhodobě jej podporovat.
 • Dodrží se základní etapa zakladatelské práce: 1. naslouchat Bohu, místnímu kontextu, členům týmu / 2. najít způsob, jak uprostřed cílové skupiny vyjádřit lásku a službu / 3. budovat síť sympatizantů a zájemců / 4. křesťanská formace / 5. tvarování nové církve.
 • Tým a sbor dodají třetinu rozpočtu. Další dvě třetiny pak přidá církev. Vedoucí týmu (farář či laik) může být církví zaměstnán, obvykle na zkrácený úvazek.
 •  Zakladatelské týmy jsou průběžně školeny a koučovány.

Další krok?

Vzhledem k velmi podobnému církevnímu i společenskému kontextu se nabízí využít nabídky našich holandských přátel a s jejich doprovázením otestovat u nás na několika projektech, zda jejich ohlas bude s Nizozemím srovnatelný. Aktuálně je proto úkolem misijního odboru navrhnout, jak prakticky by to mohlo probíhat v podmínkách naší církve. Pokud se to podaří, brzy se v církvi budeme rozhlížet po týmech a sborech, ochotných tyto nové stezky pro nás všechny prošlapat. Hlásíte se?

Roman Mazur