Ekumenické modlitby propojily křesťany v Česku i ve světě

28. února 2023

(ČB 2/2023) Tradičním obdobím Týdne modliteb za jednotu křesťanů jsou na severní polokouli dny 18.–25. ledna.

Ekumenické modlitby propojily křesťany v Česku i ve světě
28. února 2023 - Ekumenické modlitby propojily křesťany v Česku i ve světě

Tato data navrhl v roce 1908 Paul Wattson, a tak spojil svátky sv. Petra a sv. Pavla, takže má tato doba symbolický význam. Na jižní polokouli, kde leden patří do období prázdnin, církve k oslavě Týdne modliteb často využívají jiné dny, např. kolem Letnic (jak zněl návrh Hnutí pro víru a řád v roce 1926), které mají také symbolický význam pro jednotu církve.

Příprava tématu je letos v režii minnesotských křesťanů. Vyjádřili v něm obavu z rasismu

Téma Týdne modliteb za jednotu křesťanů pro rok 2023 vybrala a materiály připravila skupina křesťanů ve Spojených státech amerických, svolala je Minnesotská rada církví. Pracovní skupina vybrala jako téma pro rok 2023 verš: „Učte se činit dobro. Hledejte právo.“ (Iz 1,17)

„Letošní Týden modliteb za jednotu je podle mého názoru mimořádně důležitý. Připravili jej křesťané z Minnesoty, jednoho ze států USA, kde je nejvyšší mezirasové napětí – a soustředí se právě na rovnost všech lidí před Hospodinem. Součástí brožury k tomuto týdnu jsou také zajímavé texty o tom, jak v Minnesotě vnímají rasismus, zvláště po vraždě Georga Floyda, a jak se jej snaží jako církve společně odstranit. Když se mluví o rasismu a diskriminaci, je to často nepříjemné. Ale v církvi bychom měli mluvit i o nepříjemných tématech,“ řekl k tomuto ročníku Mikuláš Vymětal, farář ČCE pro menšiny. 

„Ekumenický Týden modliteb za jednotu křesťanů se nese v duchu zdůraznění rovnosti před Hospodinem, když si chceme ještě více uvědomovat, že i při velké rozdílnosti našich pohledů a názorů je nutné, abychom byli především syny a dcerami Božími. Právě tato identita má být natolik hluboká a vnitřně prožívaná, aby byla schopna překonat všechny rozdíly, které nevedou k jednotě a společenství, ale spíše nás předurčují k osudovému rozdělení,“ uvedli v předmluvě k českému překladu studijních materiálů představitelé Ekumenické rady církví v ČR a České biskupské konference. 

V Chrudimi se propojila čtyři církevní společenství

K ekumenickému společenství v rámci modlitebních týdnů jsme se v Chrudimi sešli dvakrát. Poprvé 11. ledna v Aliančním týdnu modliteb s tématem „Dobrý pastýř“. Setkali jsme se na evangelické faře, zastoupeny byly všechny čtyři církve, v Chrudimi působící (Církev bratrská, Církev československá husitská, Českobratrská církev evangelická, římskokatolická církev). 

Kázáním na text Jan 10,1–15 sloužil kazatel Církve bratrské. K modlitebnímu společenství jsem nabídla texty modliteb z připravených materiálů, nakopírované na lístečcích. Tak se mohli přidat i ti z účastníků, kteří by vlastní modlitbu neformulovali. Tato možnost se setkala s dobrým ohlasem. Společenství jsme zakončili rozhovorem kolem stolu s občerstvením.

Druhé setkání jsme měli 18. ledna v kostele u sv. Kateřiny jako bohoslužby v týdnu Modliteb za jednotu křesťanů. Liturgii připravil a vedl kolega z římskokatolické farnosti, kázala jsem já na text z proroka Ámose 5,14–15b. Jako lektoři biblických čtení a přímluvných modliteb se podíleli duchovní i laici ze všech zúčastněných církví. Milou součástí i tohoto setkání byl rozhovor po skončení bohoslužeb, kdy jsme postávali v kroužcích v docela studeném kostele.

Anna Lavická, FS Chrudim

Renesance ekumeny v Berouně

V Berouně aktuálně prožíváme malé ekumenické probuzení. V prosinci jsme v rámci městských adventních trhů společně uspořádali „Modlitbu za Ukrajinu“. Na hlavním náměstí, provoněném svařeným vínem, jsme vánoční příběh o Boží rodině poutníků a uprchlíků propojili s příběhy Ukrajinců, se kterými již téměř rok žijeme ve stejném městě. 

Jordan

Nadšení z povedené události jsme přenesli do lednových ekumenických setkání, která vyvrcholila neděními bohoslužbami šesti církví (Českobratrská církev evangelická, Církev československá husitská, Církev adventistů sedmého dne, Církev bratrská, Svobodný křesťanský sbor, římskokatolická církev). Plný kostel, živelné romské chvály, úsměvy a bezprostřednost. Pro mě svědectví o tom, že ekumenismus není nutně jen jakási upocená snaha působit alespoň pár dní v roce jednotně, ale že je to cesta návratu ke Kristu, ve kterém jsme všichni a vše jedno (Kol 3,11).

Jordan Tomeš, FS Beroun

Kobyliští evangelíci a katolíci k sobě mají blízko. Nejen geograficky 

Evangelický sbor v Praze-Kobylisích a římskokatolická farnost svaté Terezie v téže městské čtvrti jsou od sebe vzdáleny jen pár set metrů. Již mnoho let se při pořádání Týdne modliteb za jednotu křesťanů střídáme: V jednom roce má přípravu bohoslužeb na starosti jedna farnost, zatímco z té hostující se ujímá její farář kazatelské služby. V následujícím roce si pak role vyměníme. K bohoslužbám samozřejmě zveme celou kobyliskou ekumenu – pravidelně se jí účastní zejména členové Křesťanského společenství Praha-Sever. V tomto roce se modlitební setkání konalo v našem kostele U Jákobova žebříku. 

326484821_886918362438896_1886219036159879137_n

Neodmyslitelnou součástí je následující posezení, někdy spojené i s diskusními skupinami, při nichž je možné probírat různá témata víry, informovat se o tom, co naše společenství pořádají, a trochu víc se vzájemně poznat. Nechybí také něco k snědku a dobré víno. Ekumenické bohoslužby probíhaly v Kobylisích nepřerušeně i v covidové době, přestože v roce 2021 jsme se museli držet předepsaného omezeného počtu účastníků. Letos jsme se sešli už bez roušek, nebáli jsme se vzájemně si podávat ruce a domů jsme nespěchali. Tak za rok zase u Terezičky.

Ondřej Kolář, FS Praha-Kobylisy

Církevní představitele hostila metodistická církev 

V pondělí 23. ledna v modlitebně Evangelické církve metodistické v pražské Ječné ulici se pak konaly slavnostní ekumenické bohoslužby, které společně připravily Ekumenická rada církví v ČR a Česká biskupská konference. Bohoslužby se účastnili zástupci členských církví obou institucí, včetně předsedy ERC Tomáše Tyrlíka, předsedy ČBK Jana Graubnera či synodního seniora ČCE Pavla Pokorného. Kázal plzeňský biskup a delegát ČBK pro ekumenismu Tomáš Holub.

Ve světě zněla slova o jednotě i rozmanitosti 

Světový ekumenický modlitební týden rezonoval i za hranicemi. Generální sekretář Světové rady církví Ioan Sauca ve své promluvě vyjádřil naději, že Týden modliteb přinese lidem po celém světě novou inspiraci. 

„Příležitost pro společnou modlitbu je nám všem požehnáním, protože navzdory rozdílům nás všechny spojuje to, že vyznáváme Pána Ježíše Krista jako Boha a Spasitele, jak tom svědčí Písmo, a proto se snažíme naplnit naše společné povolání k slávě jediného Boha, Otce, Syna a Ducha svatého.“

0B8A8808

Ve středu 25. ledna se v ženevské kapli Světové rady církví sešli ke společné liturgii představitelé 25 různých církví. Vedli ji společně zástupci římskokatolické a protestantské tradice. „Jednota v Kristu neznamená uniformitu, ale jednotu v rozmanitosti,“ uvedla katolička Anne Deshusses-Raemyová. „Tváří v tvář Kristu jsme nedokonalými církvemi, ale skrze něho máme jednotné společenství,“ dodal Blaise Menu, kazatel švýcarské reformované církve.

zpracovala Adéla Rozbořilová
foto: Martin Vaňáč, archiv FS Beroun, oikumene.org, Anička Guthrie